PRIJAVA NASILJA NAD DOKTORIMA

Poštovani članovi Komore,

Ljekari i drugo medicinsko osoblje brinu o zdravlju stanovnika i nasilno ponašanje ne samo da ugrožava ljekare, već i sve građane kojima je potrebna pomoć.

Iz toga razloga smatramo da je neophodno da se preduzmu hitne mjere u cilju prevencije i suzbijanja nasilja nad ljekarima i ostalim medicinskim osobljem.

Komora je postavila obrazac za prijavu pretrpljenog nasilničkog ponašanja (obrazac se nalazi na stranici "prijava nasilja nad doktorima medicine"), koji članovi komore i drugo medicinsko osoblje mogu ispuniti i poslati stručnoj službi Komore na e – mail adresu: info@ljekarskakomora.me

Nakon dostavljene prijave Komora će u dogovoru sa žrtvom nasilja preduzeti sve neophodne pravne mjere protiv počinioca.

Odlukom da prijavite nasilni događaj pomažete Ljekarskoj komori Crne Gore da na osnovu dobijenih statističkih podataka o učestalosti nasilja nad doktorima u zdravstvenim ustanovama, predlaže preventivne mjere i insistira na njihovom uvođenju.

PRIJAVITE SKUP BLAGOVREMENO!

Organizatori stručnih skupova su dužni da podnesu prijavu za bodovanje i kategorizaciju skupa, najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja skupa sa potrebnom dokumentacijom (označeno na prijavi).

Prijavu popunite na obrascu koji se nalazi na internet stranici Ljekarske komore Crne Gore ljekarskakomora.me i zajedno sa dokumentacijom uputite na e-mail adresu info@ljekarskakomora.me

P O Z I V

Organizatori skupova koji su realizovali akreditovani program, a nijesu Komori dostavili Izvještaj o realizaciji programa, dužni su da Izvještaj dostave do 01. aprila 2019. godine.

Izvještaj dostaviti na obrascu koji se nalazi na internet stranici Ljekarske komore Crne Gore ljekarskakomora.me
Naznačeni rok se produžava do 01. juna 2019. godine.

STRUČNA UDRUŽENJA DOKTORA MEDICINE

Pozivamo ovlašćena lica stručnih udruženja da zajedno formiramo bazu stručnih udruženja doktora medicine u Crnoj Gori.

Očekujemo vaš doprinos u dijelu dostave Rješenja o upisu udruženja u registar nadležnih organa

Molimo vas da nam dostavite navedenu dokumentaciju lično ili na e-mail adresu info@ljekarskakomora.me, do 01. aprila 2019. godine.

Naznačeni rok se produžava do 01. juna 2019. godine.
Zahvaljujemo na saradnji!