K O N K U R S

ZA DODJELU GODIŠNJE NAGRADE LJEKARSKE KOMORE CRNE GORE

Povodom obilježavanja 20. juna – Dana Ljekarske komore Crne Gore, Ljekarska komora Crne Gore će u skladu sa ovim konkursom dodijeliti 5 (pet) godišnjih nagrada i to:

  1. Doktoru medicine ( članu Ljekarske komore Crne Gore ) za posebne zasluge iz oblasti medicine.
  2. Javnoj zdravstvenoj ustanovi.
  3. Privatnoj zdravstvenoj ustanovi.
  4. Najboljem studentu, državljaninu Crne Gore, koji je na studijama medicine Medicinskog fakulteta u Podgorici.
  5. Najboljem studentu, državljaninu Crne Gore, koji je na studijama medicine Medicinskog fakulteta van Crne Gore.
Detaljnije na linku konkurs

PRIJAVA NASILJA NAD DOKTORIMA

Poštovani članovi Komore,

Ljekari i drugo medicinsko osoblje brinu o zdravlju stanovnika i nasilno ponašanje ne samo da ugrožava ljekare, već i sve građane kojima je potrebna pomoć.

Iz toga razloga smatramo da je neophodno da se preduzmu hitne mjere u cilju prevencije i suzbijanja nasilja nad ljekarima i ostalim medicinskim osobljem.

Komora je postavila obrazac za prijavu pretrpljenog nasilničkog ponašanja (obrazac se nalazi na stranici "prijava nasilja nad doktorima medicine"), koji članovi komore i drugo medicinsko osoblje mogu ispuniti i poslati stručnoj službi Komore na e – mail adresu: info@ljekarskakomora.me

Nakon dostavljene prijave Komora će u dogovoru sa žrtvom nasilja preduzeti sve neophodne pravne mjere protiv počinioca.

Odlukom da prijavite nasilni događaj pomažete Ljekarskoj komori Crne Gore da na osnovu dobijenih statističkih podataka o učestalosti nasilja nad doktorima u zdravstvenim ustanovama, predlaže preventivne mjere i insistira na njihovom uvođenju.

PRIJAVITE SKUP BLAGOVREMENO!

Organizatori stručnih skupova su dužni da podnesu prijavu za bodovanje i kategorizaciju skupa, najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja skupa sa potrebnom dokumentacijom (označeno na prijavi).

Prijavu popunite na obrascu koji se nalazi na internet stranici Ljekarske komore Crne Gore ljekarskakomora.me i zajedno sa dokumentacijom uputite na e-mail adresu info@ljekarskakomora.me

P O Z I V

Organizatori skupova koji su realizovali akreditovani program, a nijesu Komori dostavili Izvještaj o realizaciji programa, dužni su da Izvještaj dostave do 01. aprila 2019. godine.

Izvještaj dostaviti na obrascu koji se nalazi na internet stranici Ljekarske komore Crne Gore ljekarskakomora.me
Naznačeni rok se produžava do 01. juna 2019. godine.

STRUČNA UDRUŽENJA DOKTORA MEDICINE

Pozivamo ovlašćena lica stručnih udruženja da zajedno formiramo bazu stručnih udruženja doktora medicine u Crnoj Gori

Očekujemo vaš doprinos u dijelu dostave Rješenja o upisu udruženja u registar nadležnih organa

Molimo vas da nam dostavite navedenu dokumentaciju lično ili na e-mail adresu info@ljekarskakomora.me, do 01. aprila 2019. godine.

Naznačeni rok se produžava do 01. juna 2019. godine.
Zahvaljujemo na saradnji!

OBAVJEŠTENJA ZA UDRUŽENJA DOKTORA MEDICINE !

Ako Udruženje doktora medicine organizuje stručni sastanak, oslobađa se naknade za akreditaciju skupa, pod uslovima:

  1. da skup nije sponzorisan;
  2. da nije predviđena kotizacija za učešće na skupu;
  3. da je udruženje upisano u bazu udruženja doktora medicine Ljekarske komore Crne Gore.
Uz Prijavu stručnog/naučnog skupa, udruženja su dužna da dostave i Izjavu, koja se nalazi na internet stranici Komore ( Brzi servisi – Obrasci zahtjeva ).