Vrhovni sud Crne Gore usvojio zahtjev za zaštitu zakonitosti

Vrhovni sud Crne Gore, nakon sjednice vijeća održane 14.11.2018. godine, usvojio je zahtjev za zaštitu zakonitosti i ukinuo presude Višeg suda u Bijelom Polju i Apelacionog suda Crne Gore. Ovom presudom bjelopoljske kolege, prethodno osuđene na godinu dana zatvora, nemaju više status osuđenih lica.

Presuda

PRIJAVITE SKUP BLAGOVREMENO!

Organizatori stručnih skupova su dužni da podnesu prijavu za bodovanje i kategorizaciju skupa, najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja skupa sa potrebnom dokumentacijom (označeno na prijavi).

Prijavu popunite na obrascu koji se nalazi na internet stranici Ljekarske komore Crne Gore ljekarskakomora.me i zajedno sa dokumentacijom uputite na e-mail adresu info@ljekarskakomora.me

P O Z I V

Organizatori skupova koji su realizovali akreditovani program, a nijesu Komori dostavili Izvještaj o realizaciji programa, dužni su da Izvještaj dostave do 01. aprila 2019. godine.

Izvještaj dostaviti na obrascu koji se nalazi na internet stranici Ljekarske komore Crne Gore ljekarskakomora.me

STRUČNA UDRUŽENJA DOKTORA MEDICINE

Pozivamo ovlašćena lica stručnih udruženja da zajedno formiramo bazu stručnih udruženja doktora medicine u Crnoj Gori.

Očekujemo vaš doprinos u dijelu dostave Rješenja o upisu udruženja u registar nadležnih organa

Molimo vas da nam dostavite navedenu dokumentaciju lično ili na e-mail adresu info@ljekarskakomora.me, do 01. aprila 2019. godine.

Zahvaljujemo na saradnji!