loading

ČLANARINA

Član Komore dužan je da plaća mjesečnu članarinu i to:

- crnogorski državljanin .......................................................................................................... 8 eura,

- stranci sa stalnim ili privremenim boravkom ........................................................ 8 eura,

- stranci sa prebivalištem van Crne Gore ( na poziv ustanove ) .................... 16 eura.

U slučaju da član Komore ne plaća članarinu duže od 6 ( šest ) mjeseci, stručna služba Komore će dostaviti opomenu u roku od 15 dana, od dana navršenih 6 ( šest ) mjeseci neplaćanja članarine.

Član koji ne plati članarinu ni u roku od 15 dana od dana prijema opomene, predsjednik Komore donosi rješenje o prestanku članstva u Komori i brisanju iz registra Komore.