loading

IMENIK ČLANOVA (UPIS / BRISANJE)

Zahtjev za upis u Ljekarsku komoru Crne Gore podnosi se stručnoj službi Komore na propisanom obrascu sa potrebnom dokumentacijom, shodno članu 3 stav 3 i 4 Pravilnika o upisu u Ljekarsku komoru Crne Gore.

Predsjednik Komore donosi rješenje o upisu u Komoru u roku od 30 dana od dana prijema urednog i opravdanog zahtjeva.

Danom upisa u Komoru doktor medicine postaje član Komore i stiče sva prava i obaveze propisane statutom i opštim aktima Komore.

Obaveze člana:

-da se pridržava zakona, statuta, kodeksa medicinske etike i deontologije, kao i drugih propisa koje donose organi Komore;
-kontinuirano prati naučna i praktična dostignuća u medicini;
-obavijesti Komoru o promjeni stručnog zvanja, državljanstva, radnog mjesta, prestanku radnog odnosa i drugim činjenicama koje su od značaja za posjedovanje licence za rad i članstvo u Komori;
-postupa po zahtjevima Komore iz njene nadležnosti;
-savjesno i stručno obavlja djelatnost zdravstvene zaštite;
-čuva ugled profesije doktora medicine;
-redovno plaća članarinu;
-izvršava i druge obaveze, u skladu sa zakonom i statutom.

Član Komore je dužan da prijavi Komori svaku promjenu podataka koji su upisani.

Član Komore briše se iz Imenika doktora medicine i Registra licenci prestankom članstva u slučajevima propisanim zakonom i opštim aktima Komore.

Podaci o pojedinim kategorijama doktora medicine upisuju se u Imenike.

Evidencioni list

Izjava o obavezi poštovanja etičkih i deontoloških načela medicinske struke

Pravilnik o upisu u Ljekarsku komoru Crne Gore