loading

STRUČNA SLUŽBA LJEKARSKE KOMORE CRNE GORE

Stručna služba Komore obavlja stručne i administrativno - tehničke poslove iz djelatnosti Komore.

Radom stručne službe Komore rukovodi Sekretar Ljekarske komore Crne Gore.

Broj zaposlenih u stručnoj službi Komore, opis njihovih poslova i radnih zadataka, uslovi radnog mjesta i druga pitanja utvrđena su Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji stručne službe Ljekarske komore Crne Gore.