loading

Organizatori stručnog skupa

Prijava stručnog skupa


Organizator stručnog skupa podnosi prijavu za kategorizaciju i bodovanje stručnog skupa Komisiji za kontinuiranu edukaciju

Organizator je dužan da prijavu podnese najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja skupa.

Prijava se podnosi na Obrascu za prijavu stručnog/naučnog skupa.

Uz Prijavu se podnosi i potrebna dokumentacija koja je označena u prijavi.

Kategorizacija i bodovanje vrši se u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja.


PRIJAVA STRUČNOG/NAUČNOG SKUPA