loading

Organizatori stručnog skupa

Prijava stručnog skupa


Organizator stručnog skupa podnosi prijavu za kategorizaciju i bodovanje stručnog skupa Komisiji za kontinuiranu edukaciju

Organizator je dužan da prijavu podnese najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja skupa.

Prijava se podnosi na Obrascu za prijavu stručnog/naučnog skupa.

Uz Prijavu se podnosi i potrebna dokumentacija koja je označena u prijavi.

Kategorizacija i bodovanje vrši se u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja.


PRIJAVA STRUČNOG/NAUČNOG SKUPA

Uputstvo za prijavu na Registar

Korisničko ime - ime.broj licence

Šifra - ime.prezime

LINK ZA PRIJAVU NA REGISTAR

Putem registra je moguće Komori dostaviti sertifikate sa edukacija koje su akreditovane od strane LjKCG

Za sve informacije i pitanja možete pisati na mail - koordinator.kme@ljekarskakomora.me