loading

Sertifikat / potvrda o učešću u programu KME


Organizator stručnog skupa izdaje sertifikat/potvrdu o učešću na skupu.

Sertifikat / potvrda sadrži:

1. naziv i logo organizatora;
2. mjesto i datum održavanja;
3. ime i prezime doktora;
4. naziv teme;
5. vrsta kontinuirane edukacije;
6. broj akta i datum akreditovanja programa;
7. broj dodijeljenih bodova;
8. potpis sa pečatom organizatora.


IZVEŠTAJ O REALIZACIJI STRUČNOG/NAUČNOG SKUPA