loading

ODUZIMANJE LICENCE

Doktoru medicine licenca za rad može se oduzeti trajno ili privremeno.

Licenca za rad oduzima se trajno ako je doktor medicine pravosnažno osuđen na kaznu zatvora zbog teškog krivičnog djela protiv zdravlja ljudi ili krivičnog djela protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom.

Doktoru medicine licenca za rad oduzima se privremeno, u slučaju da:

- je pravosnažno osuđen na kaznu zatvora zbog krivičnog djela protiv zdravlja ljudi, osim krivičnih djela iz člana 26 Pravilnika o postupku izdavanja, obnavljanja, odnosno oduzimanja licence za rad doktora medicine;
- je doktoru medicine izrečena mjera zabrane vršenja zdravstvene djelatnosti;
- radi van oblasti za koju mu je izdata licenca;
- prekrši Kodeks medicinske etike i deontologije;
- je provjerom kvaliteta stručnog rada utvrđen teži propust u stručnom radu (povreda standarda i kvaliteta zdravstvenih usluga i sl.);
- nastupe drugi razlozi propisani zakonom i drugim aktima Komore.

Licenca se može oduzeti privremeno, na period do pet godina.

Doktor medicine kome je privremeno ili trajno oduzeta licenca, dužan je da u roku od osam dana od dana prijema rješenja o oduzimanju licence Komori vrati licencu.

Nakon isteka vremena za koje je privremeno oduzeta licenca, doktor medicine Komori podnosi zahtjev za vraćanje odnosno ponovno izdavanje licence.

Privremeno oduzeta licenca, nakon isteka vremena na koje je oduzeta, nastavlja da važi do datuma do koga je izdata.