loading

Izvještaj o realizaciji stručnog/naučnog skupa


Nakon realizovanog akreditovanog programa organizator skupa dostavlja Komori Izvještaj o realizaciji programa.

Izvještaj se dostavlja u roku od 15 (petnaest) dana od dana realizacije programa.

Izvještaj se dostavlja na Obrascu - Izvještaj o realizaciji stručnog/naučnog skupa.

ZAHTJEV ZA DODJELU BODOVA
PRAVILNIK O KONTINUIRANOJ EDUKACIJI I NAČINU VREDNOVANJA SVIH OBLIKA STRUČNOG USAVRŠAVANJA
PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONTINUIRANOJ EDUKACIJI I NAČINU VREDNOVANJA SVIH OBLIKA STRUČNOG USAVRŠAVANJA