loading

OBNAVLJANJE LICENCE ZA RAD

Licenca za rad se obnavlja ako je doktor medicine u periodu važenja licence za rad, u postupku kontinuirane medicinske edukacije, stekao 120 bodova.

Broj sakupljenih bodova, u jednoj kalendarskoj godini, u periodu trajanja licence, ne može biti manji od 10 (deset).

Doktor medicine dužan je da zahtjev za obnavljanje licence za rad podnese 60 dana prije isteka roka na koji je licenca izdata.

Obrazac zahtjeva za obnavljanje licence

Pravilnik o postupku izdavanja, obnavljanja, odnosno oduzimanja licence za rad doktora medicine.