Sud Ljekarske komore Crne Gore

Sud Ljekarske komore Crne Gore čine predsjednik, zamjenik predsjednika i 3 (tri) člana.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Suda imenuje Izvršni odbor na prijedlog predsjednika Komore iz redova istaknutih pravnika, a članovi se biraju iz reda članova Komore.

Sud Ljekarske komore Crne Gore je nezavistan u vršenju funkcije i sudi na osnovu zakona, statuta, kodeksa medicinske etike i deontologije i pravilnika o organizaciji, postupku i načinu rada Suda Ljekarske komore Crne Gore.

Sud Ljekarske komore Crne Gore utvrđuje odgovornost člana Ljekarske komore Crne Gore u slučaju povrede zakona, kodeksa medicinske etike i deontologije, nestručnog obavljanja profesije i u slučajevima utvrđenim posebnim aktom.

Odluka Suda Ljekarske komore Crne Gore je konačna i protiv nje se može pokrenuti sudski postupak, u skladu sa zakonom.

Sud Ljekarske komore:

Predsjednik suda
dr Đorđe Blažić

Zamjenik predsjednika
mr Miljan Vlaović


Članovi
dr Valentina Vujović
dr Danilo Jokić
dr Snežana Pantović