BLS, ALS i PALS organizacija kurseva
i sticanje međunarodnih sertifikata

Ljekarska komora Crne Gore i Restitucioni savjet Srbije dogovorili su se da zajedno rade na organizaciji i izvođenju obuka po standardu Evropskog restitucinog savjeta (ERC) kao vodeće stručne organizacije u oblasti Restitucione medicine u Evropi. Programi obuke će se izvoditi u Crnoj Gori na osnovu preporuka ERC-a. Restitucioni savjet Srbije je partnerska organizacija koja sasvim samostalno izvodi kurseve, formira instruktore, instruktor trenere i vrši nadzor nad kvalitetom kurseva. Sve sertifikate izdaje Evropski restitucioni savjet, a njegovi standardi su implementirani u 32 Evropske i nizu neevropskih zemalja. Cilj projekta je implementacija ERC standarda u zdravstveni sistem Crne Gore, što bi doprinijelo unapređenju kvaliteta zbrinjavanja životno ugroženih osoba.

U skladu sa Nacrtom Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji Ljekarska komora Crne Gore obezbijedila bi:

 • marketing, promociju i organizaciju ERC obuka u Crnoj Gori;
 • logistiku odvijanja ERC kurseva u Crnoj Gori;
 • mogućnost akreditacije ERC programa kao dijela kontinuirane medicnske edukacije doktora medicine u Crnoj Gori;
 • pripremne radnje za odvijanje ERC kurseva;
 • objavljivanje i oglašavanje termina kurseva u Crnoj Gori;
 • registraciju kandidata;
 • informisanje kandidata;
 • obezbjeđivanje materijalnih sredstava za realizaciju programa;
 • trening dvorane;
 • organizaciju pauza tokom trajanja kurseva;
 • transport instruktora;
 • smještaj ERC instruktora i ERC kurs direktora.

Resistucioni savjet Srbije obezbijedio bi:

 • potrebnu opremu za realizaciju kurseva prema standardima ERC-a;
 • instruktorski tim – međunarodni;
 • priručnik za svakog polaznika - personalizovan pdf primjerak;
 • međunarodno validan ERC sertifikat - kvalifikacionu potvrdu koju izdaje Evropski Resuscitacioni savjet;
 • potpunu administraciju procesa pripreme, vođenja i registracije u ERC sistem svakog kursa koji se odvija u Crnoj Gori.

Nacrt Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji biće predmet razmatranja Skupštine Ljekarske komore Crne Gore na prvoj narednoj sjednici, početkom februara 2019. godine. Ukoliko Skupština Ljekarske komore Crne Gore izglasa Sporazum biće izdvojena značajna finansijska sredstva za njegovu realizaciju, što će ući u Finansijski plan rada Ljekarske komore Crne Gore za 2019. godinu. Predviđena sredstva omogućila bi zainteresovanim članovima Komore da za nekoliko puta manju cijenu steknu sertifikate za Basic life Supporte, Advanced life Supporte i Pediatric life Supporte, izdate od strane ERC-a.