Uspostavljanje i unaprjeđenje sistema kvaliteta u Javnim zdravstvenim ustanovama

Jačanje kapaciteta u razvoju i implementaciji strateških ciljeva u oblasti kvaliteta, predstavlja integralni dio procesa reforme zdravstvenog sistema i projekat unapređenja sistema zdravstva u Crnoj Gori i u skladu je sa strateškim pristupima evropskih zemalja i principa kvaliteta zdravstvene zaštite u Evropskoj uniji.
U cilju realizacije zacrtanih ciljeva, Ljekarska komora Crne Gore u saradnji sa AKAZ (Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu B i H) predložila je dva projekta.

Projektni prijedlog 1
Projektni prijedlog 2