Odluka

Na linku mozete preduzeti Odluku o visini naknade

Organizatori stručnog skupa

1. Prijava stručnog skupa

Organizator stručnog skupa podnosi prijavu za kategorizaciju i bodovanje stručnog skupa Komisiji za kontinuiranu edukaciju

Organizator je dužan da prijavu podnese najmanje 30 (trideset) dana prije održavanja skupa.

Prijava se podnosi na Obrascu za prijavu stručnog/naučnog skupa.

Uz Prijavu se podnosi i potrebna dokumentacija koja je označena u prijavi.

Kategorizacija i bodovanje vrši se u skladu sa Pravilnikom o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja.


2. Sertifikat / potvrda o učešću u programu KME

Organizator stručnog skupa izdaje sertifikat/potvrdu o učešću na skupu.

Sertifikat / potvrda sadrži:

1. naziv i logo organizatora;
2. mjesto i datum održavanja;
3. ime i prezime doktora;
4. naziv teme;
5. vrsta kontinuirane edukacije;
6. broj akta i datum akreditovanja programa;
7. broj dodijeljenih bodova;
8. potpis sa pečatom organizatora.


3. Izvještaj o realizaciji stručnog/naučnog skupa

Nakon realizovanog akreditovanog programa organizator skupa dostavlja Komori Izvještaj o realizaciji programa.

Izvještaj se dostavlja u roku od 15 (petnaest) dana od dana realizacije programa.

Izvještaj se dostavlja na Obrascu – Izvještaj o realizaciji stručnog/naučnog skupa.