NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana.

Predsjednika Nadzornog odbora bira Izvršni odbor, iz reda članova Komore.

Dva člana Nadzornog odbora biraju se iz reda stručnih lica koja nijesu članovi Komore, a po struci moraju biti ekonomista i pravnik.

Nadzorni odbor:
dr Dimitrije Burzan, predsjednik
Mara Vojinović, dip. ecc
Sonja Vukićević, dip. pravnik

Djelokrug rada Komisije