Na osnovu člana 11 Pravilnika o nagradama i drugim priznanjima Ljekarske komore Crne Gore, br. 22/4-1 od 28.02.2019. godine, Ljekarska komora Crne Gore raspisuje

K O N K U R S

ZA DODJELU GODIŠNJE NAGRADE LJEKARSKE KOMORE CRNE GORE

Povodom obilježavanja 20. juna – Dana Ljekarske komore Crne Gore, Ljekarska komora Crne Gore će u skladu sa ovim konkursom dodijeliti 5 (pet) godišnjih nagrada i to:

  1. Doktoru medicine ( članu Ljekarske komore Crne Gore ) za posebne zasluge iz oblasti medicine.
  2. Javnoj zdravstvenoj ustanovi.
  3. Privatnoj zdravstvenoj ustanovi.
  4. Najboljem studentu, državljaninu Crne Gore, koji je na studijama medicine Medicinskog fakulteta u Podgorici.
  5. Najboljem studentu, državljaninu Crne Gore, koji je na studijama medicine Medicinskog fakulteta van Crne Gore.

USLOVI KONKURSA

Inicijativu za dodjelu nagrade mogu da podnesu sve Javne zdravstvene ustanove, Privatne zdravstvene ustanove, doktori medicine i Medicinski fakultet.
Inicijativa za dodjelu nagrade podnosi se u pisanoj formi sa obrazloženjem i potrebnim dokazima.
Za nagradu iz tačke 4 Konkursa Ljekarska komora se obraća Medicinskom fakultetu u Podgorici, u skladu sa ćlanom 7 i 11 Pravilnika o nagradama i drugim priznanjima Ljekarske komore Crne Gore, br.22/4-10 od 28.02.2019. godine.

KRITERIJUMI

Dodjela nagrada vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:
  1. Doktoru medicine ( članu Ljekarske komore Crne Gore ) za posebne zasluge iz oblasti medicine:
   - koji se posebno istakao u savjesnosti i odgovornosti u obavljanju posla iz svoje profesije;
   - koji je ostvario posebno dobre rezultate u liječenju pacijenata;
   - ima dobru saradnju i odnos sa kolegama i
   - dosljedno pridržava Kodeksa medicinske etike i deontologije.

  2. Javnoj zdravstvenoj ustanovi i Privatnoj zdravstvenoj ustanovi koja je:
   - postigla dobre rezultate u liječenju pacijenata;
   - dobro organizovala rad;
   - omogućila kvalitetnu zdravstvenu zaštitu;
   - doprinijela unaprijeđenju i poboljšanju uslova rada za doktore medicine u svojoj ustanovi.

  3. Najboljem studentu, državljaninu Crne Gore, koji je na studijama medicine Medicinskog fakulteta van Crne Gore postigao izuzetan uspjeh u studiranju:
   - u studijskoj 2017/18 godini.
   - položio ispite iz svih predmeta u predhodnoj studijskoj godini, predviđenih nastavnim planom i programom Medicinskog fakulteta, sa prosječnom ocjenom koja ne može biti niža od 9, 00.

ROK ZA PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE

Rok za podnošenje dokumentacije je 30 (trideset ) dana od dana objavljivanja ovog Konkursa.

Dokumentacija se dostavlja neposredno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Ljekarska komora Crne Gore, ul. Dragana Radulovića, broj 17a, 81000 Podgorica, sa naznakom: Konkurs za dodjelu nagrade.

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.