Komisija za kontinuiranu edukaciju

Predsjednica Komisije
prof. dr Mira Samardžić


Medicinski fakultetu u Beogradu završila je 1979.
Specijalizaciju iz pedijatrije završila je 1988 na Univerzitetskoj dječijoj klinici u Zagrebu.
Poslijediplomske specijalističke studije iz oblasti "Klinička pedijatrija" i "Pedijatrijska endokrinologija i bolesti metabolizma" pohađala je na Sveučilištu u Zagrebu 1987. - 1991.
Magistarsku tezu odbranila je 1995., a doktorsku tezu 1999 na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Godine 2016. izabrana je u zvanje redovnog profesora Univerziteta Crne Gore za predmet Pedijatrija na Medicinskom fakultetu u Podgorici.
Od 1992. godine do sada zaposlena je u Institutu za bolesti djece u Podgorici, Odjelenje za endokrinologiju. Od 1994.godine je mentor specijalizantima pedijatrije za oblast dječja endokrinologija i opšta pedijatrija.
Završila je više edukacionih trening programa u zemlji i inostranstvu iz oblasti pedijatrije i pedijatrijske endokrinologije.
Autor ili koautor je 30 radova objavljenih u časopisima od kojih se 15 nalaze na SCI (Science Citation Imdex) ili SCI Expanded listi. Google Scholar Citations: 550
Član je ISPAD-a (International Society of the Pedatric & Adolescent Diabetes ), ESPE (European Society for Paediatric Endocrinology, Udruženja pedijatara Crne Gore i Udruženja endokrinologa Crne Gore.

Članovi Komisije:
dr Dragoslav Nenezić, zamjenik predsjednice
dr Dragan Laušević
dr Zoran Terzić
dr Milica Martinović
dr Igor Nikolić
dr Aleksandar KneževićDjelokrug rada Komisije