Izdavanje licence / privremene licence za rad

Licenca je javna isprava kojom se dokazuje stručna osposobljenost doktora medicine za neposredno obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Licencu izdaje Ljekarska komora Crne Gore na propisanom obrascu, u skladu sa zakonom i pravilnikom o postupku izdavanja, obnavljanja, odnosno oduzimanja licence za rad doktora medicine.

Licenca za rad se izdaje doktoru medicine crnogorskom državljaninu i strancu koji ima dozvolu za stalni boravak u skladu sa zakonom kojim se uređuje boravak i rad stranaca u Crnoj Gori.

Licenca se izdaje na period od 7 (sedam) godina.

Privremena licenca za rad se izdaje:

  • doktoru medicine strancu koji ima dozvolu za privremeni boravak u skladu sa zakonom kojim se uređuje boravak i rad stranaca u Crnoj Gori ( privremena licenca za rad izdaje se na period koji odgovara periodu odobrenog privremenog boravka, saglasno zakonu ) i
  • doktoru medicine koji ima prebivalište van Crne Gore, a kojeg zdravstvena ustanova angažuje za pružanje određenih zdravstvenih usluga ( privremena licenca izdaje se najduže na period od jedne godine ).

Doktor medicine podnosi zahtjev za izdavanje licence / privremene licence za rad na propisanom obrascu uz koji prilaže dokumentaciju utvrđenu čl. 7, 9 i 10 pravilnika o postupku izdavanja, obnavljanja, odnosno oduzimanja licence za rad doktora medicine.