ISTORIJA KOMORE


Odlukom Skupštine Republike Crne Gore („Sl.list RCG“, br.27 od 29. jula 1994. godine, član 148a), dato je pravo zdravstvenim radnicima sa visokom stručnom spremom (doktori medicine i doktori stomatologije) da osnivaju Ljekarsku komoru radi zaštite i unapređenja stručnosti, medicinske etike, podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite kao i zaštite profesionalnih interesa, sa pravima i obavezama utvrđenim zakonom i statutom Komore.

Osnivačka Skupština Ljekarske komore Crne Gore održana je dana 20. juna 1995. godine.

Skupština je izabrala dr Bogdana Lauševića iz Pljevalja za predsjednika Skupštine Ljekarske komore Crne Gore.

Na drugoj Skupštini Ljekarske komore Crne Gore, 08. maja 1996. godine, izabran je prvi predsjednik Ljekarske komore Crne Gore, dr Đoko Jočić iz Podgorice.

Od 16. januara 2018. godine predsjednik Ljekarske komore Crne Gore je dr Aleksandar Mugoša.HISTORY OF THE CHAMBER


By the decision of the Parliament of the Republic of Montenegro ( „Official Gazette of the Republic of Montenegro“, No. 27, 29. July 1994., article 148a), the right was granted to medical professionals with high degree ( medical doctors and doctors of dentistry ) to establish the Medical Chamber because of the protection and improvement of professionalism, medical ethics, raising the quality of health care, as well as protection of profesional interests, with the rights and obligations established by the law and the chamber’s Statute.

The founding Assembly of the Medical Chamber of Montenegro was held on July 20. 1995.

The Assembly elected dr Bogdan Laušević from Pljevlja as President of the Assembly of the Medical Chamber of Montenegro.

On the second Assembly of the Medical Chamber of Montenegro on May 8. 1996., the first president of the Medical Chamber of Montenegro, dr Đoko Jočić from Podgorica, was elected.

Since January 16. 2018. the president of the Medical Chamber of Montenegro is dr Aleksandar Mugoša.